Vastuullisuus

Elintarviketuotannon vastuullisuus- käsitteen sisältöä on määritelty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:ssä. (http://www.mtt.fi/met/pdf/met140.pdf) MTT kiteytti elintarvikeketjun vastuullisuuden seitsemään ulottuvuuteen jotka esitetään alla olevassa kaaviossa.

Lisäksi kaikissa elintarvikeketjun vastuullisuuden ulottuvuuksissa ja niiden viestinnässä on olennaista tuotantoketjun sekä siihen liittyvän tiedon läpinäkyvyys ja avoimuus.

 

Vastuullinen sikatalous- hanke keskittyy sian alkutuotantoon, ts. sian elinaikaan. Hanke sivuaa vastuullisuudesta lähimmin ympäristövastuuta, eläinten hyvinvointia ja taloudellista vastuuta.

Sikojen hyvinvointi

Sikojen hyvinvointi on herättänyt julkisuudessa keskustelua mm. syksyllä 2008 ja 2009 tehtyjen sikaloissa kuvattujen kohuvideoiden julkistamisen jälkeen (linkki www.sikatehtaat.fi).  Viimeisen kahden vuoden aikana on sikaloissa ja koko toimialalla tehty mittavia muutoksia jotka parantavat sikojen hyvinvointia ja hyvinvoinnin valvontaa. Mm. eläinsuojelun valvonta on marraskuussa 2009 voimaan astuneen uuden eläinlääkintähuoltolain perusteella erotettu eläinlääkärien muista toimista, ts. kuntiin on palkattu erityisesti valvontaan keskittyviä virkaeläinlääkäreitä.

Suomalainen lihateollisuus on lisäksi sopinut vuoden 2011 alussa tulleet hyvinvointi-indikaattorit, joita teurastamot voivat seurata. Näitä ovat emakoiden ja lihasikojen kuolleisuus kasvatusaikana sekä koko- ja osaruhohylkäykset, joita seurataan tilakohtaisesti.

Raja-arvot ovat:

 

Kokoruhohylyt

Osaruhohylyt

Kuolleisuus / karsinta

Emakot

7

Ei voida käyttää

Määritetään 2011 loppuvuodesta

Lihasiat

1,1

12,0

4,0

Suomalaisten sikojen hyvinvointia on alettu seurata myös kansainvälisen hyvinvoinnin uudella ”Wellfare Quality” -standardilla. Tämän standardin levittämiseksi on perustettu Lihateollisuuden ja Maa- ja metsätalousministeriön perustama hanke, jota hallinnoi Helsingin Yliopisto.  Hankkeessa tutkitaan eläinten hyvinvointi 130 – 170 tilalla. 

Sikojen hyvinvoinnin parantamista tilatasolla kouluttaa mittava ”Sikojen hyvinvoinnin edistäminen” -hanke, jota hallinnoi Suomen sikayrittäjät ry.

Näiden sikojen hyvinvointiin keskittyvien hankkeiden takia ”Vastuullinen sikatalous” -hanke painottuu sikojen tuotannon standardointiin ja sen näkökulma on pääosin taloudellinen.  Sikojen standardoitu tuotanto kuitenkin parantaa osaltaan sikojen hyvinvointia mm. vähentämällä sikojen tautipainetta, parantamalla sikalan ilmanvaihtoa (vähentää kylmyyttä, vetoisuutta ja ammoniakkipitoisuutta) sekä kehittämällä sikojen ruokintaa ja sikaosastojen virikkeitä / leluja. Hanke käyttää kuitenkin tilatason ruokinnan tai hoidon testaamisessa yhtenä mittauskohteena sikojen hyvinvointia joka mitataan Wellfare Quality- indeksillä.

Siantuotannon ympäristövaikutukset

Elintarvikeketju keskeisiä negatiivisia ympäristövaikutuksia on vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavat päästöt ja kasvihuonekaasut. Ympäristövaikutusta eri elintarviketuotannon osatekijöittäin on tutkinut Suomessa Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT. Professori Sirpa Kurpan esitys Pro Agrian vuoden 2010 sikaseminaarissa.

Sianlihan  ympäristökuormasta n. 49 % tulee alkutuotannosta (loppu teollisuudesta, kuljetuksista, ruoanvalmistuksesta jne.). Seuraavassa taulukossa on kuvattuna ympäristön kannalta merkittävät sian alkutuotannon osa-alueet joihin hanke osaltaan vaikuttaa (kokonaisuudet professori Kurpan esityksen pohjalta).

osa-alueet

hankkeen vaikuttavuus

tuotostaso

Hanke pyrkii tuottavuuden nostamiseen, ts. siihen, että liha tuotetaan mahdollisimman tehokkaalla tuotantopanosten käytöllä

päästöt (typpiyhdisteet, lantafosfori)

Hanke testaa ja ohjeistaa ruokinnassa sellaisiin käytäntöihin, joissa rehu on mahdollisimman hyvin sian käytettävissä ja haaskaus siten vähäistä. Tällaisia ovat mm. oikea rehun jauhatuskarkeus (linkki)

Sikalan energiankäyttö: (ruokinnan, veden, lannanpoiston, ilmanvaihdon, valaistuksen ja pesun energiankulutukset)

Hanke antaa ohjeet ja asiantuntijapalvelut keskeisistä energiankulutukseen vaikuttavista tekijöistä, mm. ilmanvaihdosta. (linkki)

Sikalan energiatausta

 

Ostorehun raaka-aineet, ostorehun kulutus

Hanke antaa ohjeistuksen ja asiantuntijapalvelut tavoitteena alhainen rehuhyötysuhde.

Oma rehu (esim. vilja), oman rehun raaka-aineet, rehuresepti

Hanke antaa ohjeistuksen ja asiantuntijapalvelut tavoitteena alhainen rehuhyötysuhde.

Lietelannan energiankulutus